หน้าหลัก ระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลัง :: การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เมนูหลัก
หน่วยงานอื่นๆ
ระเบียบกระทรวงการคลัง :: การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2010 เวลา 07:33 น.

เอกสารที่ใช้ประกอบ

 1. บันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
 2. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 4. หนังสืออนุมัติให้นำรถยนต์
 5. ใบเสร็จรับเงินที่พัก , ค่าน้ำมันรถ ฯลฯ

ขั้นตอนในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

 1. จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
 2. เสนออนุมัติผ่านงานคลังและพัสดุดำเนินการ
 3. จัดทำรายงานการเดินทางไปราชการ พร้อมรับรองการจ่ายเงินในใบสำคัญทุกฉบับ
 4. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติผ่านงานคลังและพัสดุ เพื่อตรวจสอบ
 5. เจ้าหน้าที่การเงิน ดำเนินการเบิกจ่าย

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย

ข้าราชการ อัตราเบี้ยเลี้ยง (บาท/วัน)
ประเภท ก. ประเภท ข.
 • ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
 • พลทหารถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก หรือพลตำรวจถึงจ่าสิบตำรวจ
180 108
 • ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ถึงระดับ 8 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
 • ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • ดะโต๊ะยุติธรรม
 • ข้าราชการอัยการซึ่งรับ เงินเดือนชั้น 3 ลงมา
 • ข้าราชการทหารซึ่งมียศ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
 • ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศนายดาบตำรวจ ถึงพันตำรวจเอก
210 126
 • ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
 • ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำ ขึ้นไป
 • ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป
 • ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
 • ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือน พันตำรวจเอกพิเศษขึ้นไป
240 144

ประเภท ก. ได้แก่

 1. การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการ ปกติ
 2. การเดินทางไปราชการจากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัด เดียวกัน

ประเภท ข. ได้แก่

 1. การเดินทางไปราชการในท้องที่อื่นนอกจากที่กำหนดในประเภท ก.
 2. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานซึ่ง ปฏิบัติราชการปกติ

อัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร

ข้าราชการ อัตราค่าเช่าที่พัก (บาท/วัน)
 • ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
 • ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • ดะโต๊ะยุติธรรม
 • ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา
 • ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา
 • ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา
 • เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000
 • ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
 • ข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำ
 • ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 4
 • ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
 • ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจ เอกพิเศษ
 • เหมาจ่ายไม่เกิน 1,600
 • ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
 • ข้าราชการ ตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นสูง ขึ้นไป
 • ข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 5 ขึ้นไป
 • ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป
 • ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป
 • กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พัก เพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้น
 • เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,500
 • กรณีเพิ่มอีกหนึ่งห้องเบิกเพิ่มได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,500
 • กรณีเช่าห้องชุดเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 5,000

รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ผู้เดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ค่าที่พัก (บาท/วัน) ค่าพาหนะ
ประเภท ก. ประเภท ข.
ข้าราชการระดับ 1-2 หรือตำแหน่งเทียบเท่า 180 108 เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000
 • รถประจำทาง
 • รถไฟ ชั้น 3
 • รถด่วนรถเร็ว ชั้น 2
 • รถด่วน
 • รถด่วนพิเศษ ชั้น1
 • เครื่องบิน เบิกได้เฉพาะ ระดับ 6 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ข้าราชการระดับ 3-8 หรือตำแหน่งเทียบเท่า 210 126 เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000
ข้าราชการระดับ 9 240 144 เหมาจ่ายไม่เกิน 1,600
ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า 240 144 เหมาจ่ายไม่เกิน 2,500

ประเภท ก. ได้แก่

 1. การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ ตั้งสำนักงานซึ่งปฎิบัติราชการปกติ
 2. การเดินทางไปราชการจากอำเภอหนึ่งไปปฎิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียว กัน

ประเภท ข. ได้แก่

 1. การเดินทางไปราชการในท้องที่อื่นนอกจากที่กำหนดในประเภท ก
 2. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฎิบัติราชการปกติ

ค่าพาหนะ

 • ให้ใช้ยานพาหนะประจำทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด
 • กรณีไม่มียานพาหนะประจำทาง/ ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานการเดินทาง
 • ระดับ 6 ขึ้นไป/เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
 • ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะ ซึ่งต่ำกว่า ระดับ 6 ถ้าต้องนำสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วยและเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดิน ทางโดยยานพาหนะ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
  • ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
  • รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท

การคำนวณระยะทาง

 1. คำนวณตามระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้โดย สะดวก
 2. กรณีไม่มีเส้นทางตามระยะทางของกรมทางหลวง ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของการทางอื่น
 3. กรณีไม่มีระยะทางตาม 1. และ 2. ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทางได้

อกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 1. หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการโดยจะต้องระบุชื่อผู้เดินทาง วันที่ สถานที่ไปราชการ
 2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 และส่วนที่2
 3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 4. ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ฯลฯ
 5. ใบเสร็จค่าใช้จ่ายกรณีอื่น ๆ
 
ลิขสิทธิ์ © 2017 งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย